Công đoàn và người lao động với hành trình tái tạo, phát triển văn hóa dầu khí