Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

Công bố báo cáo thường niên năm 2017 (20-04-2018)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Báo cáo thường niên năm 2017 như sau:

» Chi tiết

Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (12-04-2018)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin bầu Trưởng Ban Kiểm soát (12-04-2018)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, cụ thể như sau: 

» Chi tiết

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2018 và các tài liệu đại hội (31-03-2018)

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

» Chi tiết

Công bố báo cáo Tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 (30-03-2018)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán như sau

» Chi tiết

Công bố báo cáo giải trình số liệu sau kiểm toán (30-03-2018)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí giải trình lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán tăng so với trước kiểm toán như sau

» Chi tiết

Công bố báo cáo Tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2017 (22-03-2018)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính Công ty Mẹ đã kiểm toán năm 2017, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Thông báo thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội thường niên 2018 (20-03-2018)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

» Chi tiết

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên (07-03-2018)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau: 

» Chi tiết

Công bố báo cáo quản trị năm 2017 (31-01-2018)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo quản trị năm 2017 như sau:

» Chi tiết

Trang:   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
13561722
24